Všeobecné obchodné podmienky

TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA SLUŽIEB V OBLASTI ONLINE MARKETINGU

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú vzťahy, práva a povinností medzi spoločnosťou REGIONPRESS, s.r.o. ako dodávateľom služieb a odberateľmi, ktorí na základe objednávky alebo zmluvy využívajú platenú službu správy online kampaní.

Dodávateľ služieb:
Názov: REGIONPRESS, s.r.o.
Adresa: Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
DIČ/IČ DPH: SK2021703552
Zastúpený: ing. Róbert Hojč, konateľ
Kontaktný email pre účely tejto spolupráce: manager@apollo21.online

Čl. I. Predmet a účel spolupráce

Objednávateľ je podnikateľom, ktorý má záujem o propagáciu svojich produktov a služieb prostredníctvom online marketingových kanálov. Dodávateľ (REGIONPRESS, s.r.o.) je agentúrou, ktorá má odborné znalosti a skúsenosti z oblasti online marketingu.
Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na spolupráci, v rámci ktorej bude Dodávateľ vykonávať činnosti v oblasti online marketingu v mene Objednávateľa, pričom bude dodržiavať pokyny Objednávateľa a podmienky definované v tomto dokumente a Objednávateľ mu za túto činnosť zaplatí dohodnutú zmluvnú odmenu.
Účelom spolupráce je prispieť k zvýšeniu znalosti značky alebo značiek Objednávateľa a obchodnej úspešnosti Objednávateľa v jeho podnikaní.

Čl. II. Povinnosti zmluvných strán:

Objednávateľ poskytne Dodávateľovi v rozsahu potrebnom pre splnenie účelu spolupráce prístup do existujúcich online nástrojov, ako je webstránka, reklamné účty, účty analytických či iných podporných nástrojov využívaných pri online marketingu.
V prípade potreby poskytne Objednávateľ Dodávateľovi včas ďalšie podklady nevyhnutné na vykonávanie dohodnutých služieb v primeranej kvalite, predovšetkým textové, obrázkové a video podklady pre obsah propagácie, ako aj informácie o existujúcich alebo plánovaných obchodných zámeroch a výsledkoch, ktoré potrebuje Dodávateľ poznať na neustálu optimalizáciu a včasné naplánovanie činností dohodnutých podľa zmluvy alebo objednávky.
Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie priamy prístup do všetkých nástrojov, ktoré pre splnenie účelu spolupráce využíva. V prípade, ak nie je možné udeliť prístup k údajom o aktivitách pre Objednávateľa od prístupu k aktivitám pre iných Dodávateľa alebo jeho vlastným dátam, alebo existujú iné technické prekážky pre udelenie tohto prístupu, poskytne Objednávateľovi printscreen alebo inú hodnovernú formu obsahujúcu požadované údaje, na ktorej zakryje údaje, ktoré sa netýkajú Objednávateľa.
Dodávateľ je povinný postupovať pri správe online marketingových aktivít s odbornou znalosťou a konať v záujme dodávateľa a s cieľom naplnenia účelu tejto spolupráce. Dodávateľ je povinný včas oboznámiť Objednávateľa s rizikami plánovaných aktivít, ako aj možnými nedostatkami na strane Objednávateľa, ktoré môžu mať negatívny vplyv na celkový výsledok.

Čl. III. Komunikácia a riadenie kampaní

Rozsah spolupráce a všetky ďalšie podmienky si zmluvné strany určujú prostredníctvom e-mailu. Pre tento účel je pre Dodávateľa záväzný každý pokyn Objednávateľa, ktorý je odoslaný z emailovej adresy uvedeného v zmluve alebo objednávke ako Kontaktný email (ďalej len „Kontaktný email) Objednávateľa na email uvedený ako Kontaktný email Dodávateľa. Rovnako záväzný je aj pokyn adresovaný priamo zamestnancovi alebo spolupracovníkovi Dodávateľa, ktorý vykonáva jednotlivú aktivitu, pri ktorom je Kontaktný email dodávateľa uvedený v kópii emailu. Kontaktný email je možné v priebehu spolupráce meniť alebo pridať viac emailov. Zmena je účinná najskôr dňom potvrdenia o prijatí tejto informácie druhou zmluvnou stranou.
Dodávateľ je povinný vypracovať a zaslať v elektronickej podobe (email) najneskôr do 5. dňa pracovného dňa každého nasledujúceho mesiaca Objednávateľovi mesačné správy o dosiahnutých výsledkoch a merateľných účinkoch realizovaných aktivít, tzv. mesačný report.
Okrem pravidelného mesačného reportu je Dodávateľ povinný priebežne informovať dodávateľa pri významných zmenách vo výkonnosti realizovaných kampaní.
V prípade zmien v kampani, ktorý nemajú vplyv na výšku výdavkov Objednávateľa je Dodávateľ povinný vykonávať priebežne zmeny, ktoré na základe odborných skúseností považuje za potrebné pre naplnenie účelu spolupráce, pričom sa riadi všetkými pokynmi Objednávateľa.
Akákoľvek zmena, ktorá má za následok navýšenie výdavkov Objednávateľa musí byť vopred odsúhlasená Objednávateľom, pričom v návrhu na zmenu musí byť vyčíslená suma dodatočných nákladov na strane Objednávateľa, ak to nie je možné tak odhad.
Telefonická komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom týkajúca sa plánovania, priebehu a výsledkov jednotlivých aktivít sa považuje za konzultáciu a počíta sa ako čas strávený prácou na plnení úloh Objednávateľa zo strany Dodávateľa.

Čl. IV. Dôvernosť údajov

Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v priebehu spolupráce. Tá zahŕňa všetky obchodné či iné informácie o činnosti Objednávateľa, vrátane plánovaných aktivít, či prístupové kódy a heslá, ktoré používa v rámci plnenia predmetu spolupráce
Ochrana dôverných údajov nezahŕňa informácie, ktoré sú verejne známe alebo verejne dostupné z akéhokoľvek informačného zdroja (vrátane platených) v sieti internet alebo iných verejne dostupných zdrojoch informácií.
Dodávateľ je povinný zamedziť prístupu k dôverným údajom Objednávateľa v rámci svojej spoločnosti tak, aby sa k citlivým údajom dostali iba zamestnanci, ktorí sú pre výkon činnosti pre Objednávateľa nevyhnutní. To zahŕňa priamu správu kampaní a výkon dohodnutých činností, ako aj internú odbornú konzultáciu a internú kontrolu kvality práce a dosiahnutých výsledkov.
Ochrana dôvernosti údajov v primeranej miere vzťahuje aj na know-how Dodávateľa, s ktorým bol Objednávateľ oboznámený.
Akákoľvek výnimka z povinností o dôvernosti musí byť vopred schválená oboma zmluvnými stranami prostredníctvom potvrdzujúceho emailu z Kontaktných emailových adries.

Čl. V. Odmena

Dodávateľ má za vykonanú prácu nárok na odmenu. Výšku odmeny schvaľuje Objednávateľ pred začiatkom spolupráce na základe cenovej ponuky Objednávateľa, súhlas musí byť potvrdený z Kontaktného emailu Dodávateľa
Výška odmeny sa môže kedykoľvek meniť. Pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak, zmena je účinná vždy od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na jednorazovom zvýšením objemu zmluvných činností a ceny, ktorá nebude ovplyvňovať výšku dohodnutého mesačného fixu, pričom takáto dohoda musí byť vopred potvrdená oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na poskytnutí niektorých služieb bezplatne, pričom bezplatné poskytnutie je naviazané na špecifickú podmienku, napríklad záväzok objednávateľa pokračovať v spolupráci na určitý, vopred dohodnutý čas. V prípade, ak zo strany alebo rozhodnutím dodávateľa nie je takáto podmienka splnená, dodávateľ má nárok na platenú odmenu za poskytnuté služby v štandardnej výške.
Výška odmeny vychádza zo sadzby 40 eur/hod bez DPH a Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby objem práce v prospech Objednávateľa zodpovedal výške jeho mesačného paušálu. Dodávateľ je na tento účel povinný zabezpečiť interné zaznamenanie času stráveného plnením jednotlivých čiastkových úloh objednávateľa (tracking) a Objednávateľ má nárok na poskytnutie detailného výpisu o zaznamenaných údajoch.
Zmluvné strany berú na vedomie, že vzhľadom k charakteru činností nie je možné každý mesiac presne dodržať dohodnutý počet hodín a prípadné prekročenie alebo nenaplnenie množstva dohodnutých hodín nemá vplyv na dohodnutú mesačnú výšku odmeny a slúži predovšetkým na posúdenie efektívnosti ceny za poskytnuté služby zo strany Objednávateľa a korektné nastavenie výšky mesačného paušálu do budúcnosti.
Odmena je splatná na mesačnej báze na základe faktúry vystavenej po skončení kalendárneho mesiaca s minimálne 7-dňovou splatnosťou.
V prípade omeškania platby o viac ako 14 dní zo strany Objednávateľa je Dodávateľ oprávnený okamžite prerušiť aktivity na úlohách Objednávateľa, pričom nezodpovedá za dôsledky tohto prerušenia.
V prípade ak sa na základe pokynu Objednávateľa využívajú pre účely spolupráce reklamné účty Dodávateľa platené z jeho finančných účtov, alebo ak Dodávateľ na základe pokynu Objednávateľa objedná platené služby alebo nástroje, ktoré by inak nevyužíval alebo využíval v nižšom rozsahu, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v plnej výške tieto náklady Dodávateľa, pričom Dodávateľ má v tomto prípade nárok na platbu vopred formou zálohovej faktúry. Objednávateľ musí byť v takom prípade vopred (pred vydaním pokynu) oboznámený s tým, že daná aktivita si vyžiada dodatočné náklady na strane Dodávateľa a bude refakturovaná Objednávateľovi, ako aj o výške refakturovaných nákladov. Objednávateľ má nárok vyžiadať si kedykoľvek účtovné doklady potvrdzujúce správnosť refakturovaných nákladov, pričom Dodávateľ nemá nárok na navýšenie ceny. V prípade nákladov v inej mene ako euro sa pri prepočte použije reálny kurz, ktorú pri uskutočnení platby použila banka Dodávateľa.
Dodávateľ je oprávnený zmeniť si hodinovú sadzbu, z ktorej vychádza cena za služby raz ročne, a to na základe údajov o náraste výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zverejneným Štatistickým úradom SR. Prípadná zmena výšky mesačného paušálu však musí byť vopred schválená Objednávateľom.

Čl. VI. Zodpovednosť a pokuty

Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri výkone všetkých činností v mene a na účet Objednávateľa s odbornou starostlivosťou a včas ho oboznamovať so skutočnosťami, ktoré môžu alebo budú mať vplyv na výkon jeho kampaní.
Objednávateľ berie na vedomie, že pri akýchkoľvek reklamných aktivitách nie je ich efekt na potenciálnych zákazníkov Objednávateľa možné vopred zaručiť a dosiahnutie akýchkoľvek výsledkov neznamená, že pri kvalitnej správe kampane sa podarí zabezpečiť rovnaké alebo lepšie výsledky aj v budúcnosti. Akákoľvek informácia o odhade budúceho vývoja má preto charakter odborného odhadu a dodávateľ nepreberá záruku za jej naplnenie. Obdobne to platí pre využívaní všetkých systémov, kde sa cena generuje na základe aukcie v reálnom čase, ako sú reklamy vo vyhľadávaní, bannerové reklamy a reklamy na sociálnych sieťach.
Objednávateľ berie na vedomie, že akýkoľvek jeho pokyn obsahujúci ciele ovplyvňované správaním spotrebiteľov a výsledkom aukcií, ktoré sa uskutočnia v budúcnosti má charakter nastavenia cieľa a jeho nesplnenie nie je porušením zmluvy, objednávky alebo iných povinností zo strany Objednávateľa.
V prípade ak sa Dodávateľ pri vykonávaní reklamných aktivít odkloní od pokynov Objednávateľa alebo podmienok tejto zmluvy, nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Objednávateľovi, a to najviac do výšky mesačného paušálu v období, kedy k porušeniu pokynov alebo povinností došlo.
V prípade porušenia záväzku o mlčanlivosti má poškodená zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu do výšky 3-násobku mesačného paušálu v dobe porušenia.

Čl. VII Trvanie zmluvy a záverečné ustanovenia

Spolupráca medzi dodávateľom a odberateľom sa dohaduje na dobu neurčitú a začína platiť dňom podpisu zmluvy alebo potvrdením objednávky oboma zmluvnými stranami. V prípade zmluvy je možné vypovedať jej platnosť ktoroukoľvek zmluvnou stranou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorej bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
V prípade objednávky má objednávateľ právo dočasne znížiť výšku paušálu a tým aj rozsah objednaných služieb na nulu, pričom aj v takom prípade zostáva objednávka v platnosti a dočasne sa neuplatňujú pokyny a náležitosti týchto podmienok naviazané na výkon aktivít podľa objednávky.
Ustanovenia týkajúce sa dôvernosti poskytnutých informácií zostávajú pre obe strany záväzné aj po skončení platnosti zmluvy alebo doby, na ktorú bola vystavená objednávka.